Program Pirate jest przeznaczony dla dzieci kontynuujących naukę w naszej szkole, które ukończyły dwuletni program Pirate Fun. Nie otwieramy nowych grup początkujących dla dzieci w tym wieku- istnieje możliwość dołączenia do istniejących grup wyłącznie w przypadku zwolnienia się miejsca oraz zdania testu poziomującego, który pomaga nam zadbać o dopasowanie poziomu językowego dzieci w obrębie danej grupy.
Celem trzyletniego programu Pirate jest przygotowanie naszych uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge YLE na poziomach Starters, Movers, Flyers. Przystąpienie do egzaminów w trakcie kursu lub po jego zakończeniu jest oczywiście opcjonalne.
Pirate Fun to autorski program iSpeak dedykowany dzieciom od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej. Powstał na bazie solidnej wiedzy akademickiej i wieloletniej praktyki lektorskiej naszej kadry. Podstawą akronimu PIRATE są konkretne założenia i cele metodyczne pracy z dziećmi.

Project work- realizujemy projekty filmowe MOVIE MAKERS, nagrywane wg naszych autorskich scenariuszy.
Intelligence-based activities- nasz program bazuje na modelu  Multiple Intelligences  Howarda Gardnera, zaprojektowaliśmy ćwiczenia rozwijające różne typy inteligencji do każdego poziomu nauki.
Revision- Kumulatywne lekcje powtórkowe są ważną, powtarzającą się częścią programu. Zgodnie z założeniami Call (Computer Assisted Language Learning) - prace domowe uwzględniają korzystanie z aplikacji mobilnej FISZKOTEKA. Systemowym elementem programu są też pop-quizy czyli krótkie „kartkówki wejściówki” sprawdzające poziom opanowania słownictwa i gramatyki. Mają one charakter kumulacyjny, czyli zawierają elementy z kilku ostatnich lekcji. Wielokrotne sprawdzanie tych samych treści pozwala na lepsze utrwalenie materiału i eliminację starych błędów. Nie jesteśmy zwolennikami pisania długich sprawdzianów na zajęciach, które zabierają dużo czasu i kojarzą się z typowo „szkolnym” sprawdzaniem wiedzy. Dłuższe testy nasi Uczniowie zabierają do domu. Lepiej krócej, a częściej!
Assessment- monitoring postępów wg WSO (Wewnętrzny System Oceniania iSpeak), przejrzysty dla rodziców i motywujący dla uczniów, którzy zbierają symboliczne nagrody wedle realizowanych postępów.
Team Spirit- uczymy przede wszystkim komunikacji i pracy zespołowej wg zasad  Cooperative Learning , co jest możliwe dzięki nauce w kameralnych, 4-6 osobowych grupach.
English Input- kierując się założeniami  Complete Immersion  oferujemy naszym Uczniom dawkę niemal 100% angielskiego na naszych zajęciach.
Pirate jest niezależnym programem w stosunku do podręcznika. Bazuje co prawda na jego tekstach i nagraniach, ale wprowadza całkiem nowe i uzupełniające elementy zorientowane na żywą komunikację, czyli dialogi i dłuższe wypowiedzi ustne. Jednym z elementów systemowych programu są Ping Pong Task czyli gry w parach i grupie ukierunkowane na zautomatyzowanie struktur gramatycznych. Innym elementem są bogate językowo historyjki, w których uczniowie uczą się słów i struktur w kontekście sytuacyjnym przyswajając naturalną budowę zdania. Historyjki te etapami przeprowadzają naszych Uczniów od bardzo kontrolowanego użycia języka do kreatywnego, czyli do etapu produkcji, który jest bardzo trudny do osiągnięcia w tym wieku. Do elementów systemowych należą też lekcje SPEAKING TIME, podczas których ćwiczona jest wyłącznie sprawność mówienia. Podczas pracy w parach oraz grupie, Uczniowie przygotowują krótkie prezentacje. Ważną ( i lubianą przez naszych Kursantów) częścią programu są ACTION STORIES, czyli krótkie historyjki będące punktem wyjścia do tworzenia z życia wziętych dialogów i scenek sytuacyjnych. Kurs Pirate skutecznie przygotowuje Uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge: YLE.

PIRATE

motywujący żeglarz poznający świat językiem angielskim

RÓŻNORODNOŚĆ

elementów systemowych (odgrywanie scenek, opowiadanie historii, prezentacje)

GRYWALIZACJA

autorski system nauczania wykorzystujący szeroką gamę gier, służącym do ćwiczenia poznawanych struktur leksykalno-gramatycznych


MOVIE MAKER

projekt filmowy z atrakcyjnym scenariuszem i naszymi Uczniami w roli aktorów, będący dowodem zdobytych umiejętności

PUNKTOWY SYSTEM MOTYWACYJNY

zamiast szkolnych ocen i pop quizy - krótkie, zapowiedziane i przewidywalne kartkówki zamiast długich testów

SPRAWCZOŚĆ

w iSpeaku pytamy o zdanie naszych Uczniów w ankietach satysfakcji i uwzględniamy ich ocenę przy rozwijaniu i ciągłym ulepszaniu naszych programów

AMBITNY PROGRAM

bogaty materiał językowy, zawsze w kontekście całych zdań, tekstów i sytuacji

MAKSYMALNIE WYKORZYSTANY CZAS ZAJĘĆ

krótkie pop quizy zamiast całogodzinnych testów

WYMIERNOŚĆ EFEKTÓW NAUCZANIA

program Pirate przygotowuje Uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge YLE, będących obiektywną miarą poziomu nauczania w naszej szkole


PRZEŁOŻENIE NA SUKCESY SZKOLNE

INFORMACJA ZWROTNA

krótkie podsumowania po zajęciach i raporty semestralne o indywidualnych postępach uczniów

RZETELNOŚĆ

regularny system hospitacji i opieki metodycznej lektorów stoi na straży wysokiego standardu realizacji kursu