Program Exam Academy jest dwuletnim kursem kontynuacyjnym dla absolwentów programu Pirate przygotowującym do międzynarodowego egzaminu Cambridge PET, odpowiadającemu poziomowi B1 według Common European Framework ( Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). Dołączenie do grupy w programie Exam Academy możliwe jest wyłącznie po zdaniu testu poziomującego mającego na celu dopasowanie poziomu językowego naszych Kursantów wewnątrz grupy.
Program Exam Academy jest bardzo intensywny. Pracujemy w oparciu o podręcznikI wydawnictwa Cambridge, stanowi on jednak jedynie bazę prowadzonych zajęć, które są wzbogacone o rozmaite zadania dodatkowe pogłębiające zdobywane przez Uczniów sprawności językowe. Program Exam Academy podobnie jak program Pirate zawiera szereg zadań systemowych. Należą do nich między innymi Reading Summaries, których celem jest osiągnięcie biegłości w stosowaniu przydatnych zwrotów i struktur występujących w prezentowach streszczeniach tekstów czytanych. Innym elementem systemowym są Writing Tasks, realizowanych przez Uczniów po każdym module, których celem jest wyćwiczenie sprawności pisania krótkich tekstów, maili, listów, notatek oraz opowiadań. Do elementów systemowych należy też Speaking Time, który ma na celu ćwiczenie płynności w rożnych typach zadań komunikacyjnych- autoprezentacji, dyskusji w parach, opisywaniu ilustracji. Słownictwo w programie Exam Academy jest utrwalane przy wykorzystaniu definicji wyrazów, które mają za zadanie rozwijać umiejętność wykorzystania kompensacyjnych strategii kompensacyjnych, z którymI nasi uczniowie spotkali się już w programie Pirate.
Po ukończeniu programu Exam Academy nasi kursanci są przygotowani do zdania egzaminu PET. Egzamin PET składa się z części pisemnej (test sprawdzający rozumienie tekstu czytanego, test sprawdzający rozumienie ze słuchu, pisanie) oraz ustnej (wypowiedź ustna).

Reading & Writing (pol. czytanie oraz pisanie) Ten komponent trwa 90 minut i wymaga od zdających umiejętności czytania ogłoszeń, dzienników, gazet i magazynów oraz zrozumienia ich sensu. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest sprawdzana przy użyciu takich zadań, jak testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie zdań, pytania typu „prawda / fałsz” czy dopasowywanie opisów do fragmentów tekstu. Kandydaci powinni także umieć korzystać ze słownictwa i struktur gramatycznych, potrafić je zastosować do wykonania różnych zadań, np. napisania krótkiej wiadomości, historii lub listu o długości ok. 100 słów. Ponadto wymagane jest wykonanie zadania polegającego na zmianie sensu podanych zdań.

Listening (pol. rozumienie ze słuchu) Ten komponent trwa 30 minut i wymaga od zdających umiejętności zrozumienia znaczenia pewnego zakresu nagranego słowa mówionego, zawierającego ogłoszenia oraz rozmowy dotyczące codziennych spraw. Umiejętność słuchania ze zrozumieniem testowana jest za pomocą takich zadań, jak testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie fragmentów tekstu. Od zdających oczekuje się także, że będą w stanie zrozumieć postawy i intencje osób mówiących.

Speaking (pol. mówienie) Kandydaci zdają Tę część w parach. Ich zadaniem jest przekonać egzaminatorów o swoich umiejętnościach w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez wzięcie udziału w rozmowie, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedz i swobodne wypowiadanie się na temat własnych upodobań. Ten komponent egzaminu podzielony jest na cztery krótkie fragmenty: najpierw kandydaci rozmawiają o sobie, swoim hobby, szkole itd., następnie wspólnie wykonują zadanie, po czym każdy z nich w skrócie omawia przedstawione mu obrazki lub zdjęcia, a w części końcowej kandydaci rozmawiają na tematy dotyczące omówionych wcześniej obrazków / zdjęć.

INTENSYWNOŚĆ

duża dawka wiedzy w krótkim czasie

MAKSYMALNIE WYKORZYSTANY CZAS ZAJĘĆ

CELOWOŚĆ

realnym celem kończącym dwuletnią Akademię jest zdanie międzynarodowego egzaminu PET for Schools (B2)


PRZEJRZYSTY SYSTEM ZALICZEŃ

RÓŻNORODNOŚĆ

elementów systemowych (przygotowywanie prezentacji, odgrywanie scenek, opowiadanie historii)

SPRAWCZOŚĆ

w iSpeak pytamy uczniów o zdanie i uwzględniamy Ich ocenę przy rozwijaniu i ciągłym ulepszaniu naszych programów

AMBITNY CEL NAUKI

WYMIERNOŚĆ EFEKTÓW NAUCZANIA

Exam Academy przygotowuje Uczniów do międzynarodowego egzaminu Cambridge English: PET for Schools, będącym obiektywną miarą poziomu nauczania w naszej szkole

INTENSYWNOŚĆ

i maksymalnie wykorzystany czas zajęć


PRZEŁOŻENIE NA SUKCESY SZKOLNE

INFORMACJA ZWROTNA

krótkie podsumowania po zajęciach, raporty semestralne o indywidualnych postępach uczniów i kontakt telefoniczny z lektorem

RZETELNOŚĆ

regularny system hospitacji i opieki metodycznej lektorów stoi na straży wysokiego standardu realizacji kursu