Program Talk Academy jest dwuletnim kursem kontynuacyjnym dla absolwentów programu PIRATE nastawionym na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim na poziomie B1 według Common European Framework ( Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).
Program Talk Academy jest naszym autorskim programem tworzonym w oparciu o najlepsze dostępne na rynku materiały do nauki języka angielskiego. Materiały te służą jaka baza różnorodnych zadań gramatycznych i leksykalnych, ale przede wszystkim są punktem wyjścia do Discussions- czyli dyskusji w parach i mniejszych grupach. Każda lekcja to nie tylko nowa porcja słownictwa, ale także zadania, których celem jest rozwijanie strategii kompensacyjnych, umożliwiających skuteczną komunikację przy wykorzystaniu ograniczonych środków językowych. W każdym module pojawia się także Film lesson, będące punktem wyjścia do przygotowywanych przez Uczniów Presentations, czyli umiejętności przekazania swoich pomysłów, będących kompetencją XXI wieku. Dzięki bogatemu zasobowi słownictwa i strukturom poznanym podczas lekcji Listening&Speaking nasi uczniowie odważnie prezentują swoje opinie na poszczególne tematy. Nie brakuje też zajęć poświęconych czytaniu, nasi uczniowie zgłębiają szerokie spektrum tekstów z różnych dziedzin. Od technologii, przez świat przyrody, po psychologię. Następnie uczniowie opanowują umiejętność streszczania najważniejszych informacji w tekście i prezentowania ich na forum grupy podczas kolejnego elementu systemowego, jakim jest Retelling Practice.
Po ukończeniu programu Talk Academy nasi kursanci będą posiadali bogaty zasób słownictwa, pozwalający im na swobodną komunikację w języku angielskim na poziomie B1. Dzięki znajomości zaawansowanych struktur gramatycznych będą potrafili tworzyć dłuższe wypowiedzi zarówno ustne i pisemne. Będą potrafili także wykorzystać swoje sprawności językowe podczas autoprezentacji, umiejętności niezwykle cenionej przez dzisiejszych pracodawców oraz podczas dyskusji w gronie znajomych, jak i na forum. Po ukończeniu kursu Talk Academy nasi kursanci mogą bez obaw przystępować do egzaminu ósmoklasisty.

PRAWDZIWA KOMUNIKACJA

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACJI

kompetencji XXI wieku

RÓŻNORODNOŚĆ

elementów systemowych (lekcje z filmem, tworzenie prezentacji, opowiadanie historii)


ADEKWATNOŚĆ

do wieku i zainteresowań - interesujące teksty i słownictwo

POP QUIZY

krótkie i zapowiedziane pop-quizy zamiast stresujących testów

SPRAWCZOŚĆ

w iSpeak pytamy uczniów o zdanie i uwzględniamy Ich ocenę przy rozwijaniu i ciągłym ulepszaniu naszych programów

KOMUNIKACJA

nacisk na konwersacje a nie tylko realizacje programu

MAKSYMALNIE WYKORZYSTANY CZAS ZAJĘĆ

krótkie pop quizy zamiast całogodzinnych testów

PRZEŁOŻENIE NA WYNIKI SZKOLNE


INFORMACJA ZWROTNA

raporty semestralne o indywidualnych postępach uczniów, kontakt z lektorem

RZETELNOŚĆ

regularny system hospitacji i opieki metodycznej lektorów stoi na straży wysokiego standardu realizacji kursu

AMBITNY PROGRAM